Współpraca ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców


ZPPRiG pozostaje otwarty na dialog i współpracę. W tym zakresie ZPPRiG zamierza korzystać z doświadczeń reprezentatywnych organizacji przedsiębiorców i pracodawców, posiadających rozbudowane zaplecze administracyjne, a także dostęp do zasobów wiedzy i możliwości aktywnego uczestnictwa w procesie regulacyjnym. ZPPRiG przystąpił do Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w 2021 roku.

Współpraca na arenie międzynarodowej


ZPPRiG analizuje możliwości przystąpienia do organizacji międzynarodowych zrzeszających przedsiębiorców, o ile takie przystąpienie, będzie wiązać się z realnymi możliwościami oddziaływania na proces regulacyjny w zakresie sektora rozrywki i gier, a także na budowanie świadomości i poziomu wiedzy interesariuszy tego sektora, w tym regulatorów.

Luka hazardowa


Hazard to też rozrywka, która ma złe konotacje ze względu na czarną i szarą strefę, jaka funkcjonuje w tej gałęzi gospodarki. Dlatego interesem wszystkich uczciwych przedsiębiorców powinno być jak najszersze i najczęstsze komunikowanie o identyfikowanych nieuczciwych praktykach, a także wskazywanie rozwiązań, aby z nimi walczyć. 

Obecne rozwiązania legislacyjne dają tylko niewielką bazę, aby skutecznie przeciwdziałać nielegalnemu hazardowi. Z uwagi na wieloletnie obserwacje i doświadczenia Członków ZPPRiG, chcą oni zaangażować się celem publicznego wskazywania obszarów, jakie należy poprawić w tworzeniu i stosowaniu prawa, żeby wspólnie eliminować nieuczciwy hazard. 

Jednym z elementów takiego zaangażowania ma być stworzenie metodologii kalkulacji luki hazardowej, która pozwalałaby na możliwie szeroki i racjonalny sposób obecny, jak wiele działalności hazardowej pozostaje nieewidencjonowanej w Polsce, a tym samym ile Budżet Państwa i uczciwi przedsiębiorcy tracą na tym zjawisku.